November 30, 2010

تنهایی

این جا سکوت هم دوام نمی آورد

November 18, 2010

بی قرار

در هوایت بیقرارم روز و شب
سر زکویت برندارم روز و شب