December 30, 2007

هذیان

زخم های روح قابل تحمل تر از زخم های جسم هستند
امام غولیان

December 25, 2007

تهران

به جواد می گم می شه یه زیر سیگاری بدی؟
دیگه نمی شه سیگار کشید! جواد می گه
شاید دفعه بعد که برم کافه و یه فرانسه بخوام، جواد بگه قهوه ممنوعه

December 6, 2007

هند

من و غولچه، اینوکچوک و ماهی جون الان هند هستیم و خیلی بهمون خوش می گذره
سوار موتور بچه ها شدیم کلی، سوار ریکشا شدیم و هنوز پونا هستیم