December 12, 2015

هیچ

دلتنگی‌های آدمی را باد نیز ترانه‌ای نمی‌خواند
از آن رو که بادی نیست
هیچ نیست
تنهایی‌های آدمی را درمانی نیست
دردی نیست
.
.
.