July 22, 2013

سبز

از روزی که مچ بند سبز را به دست بستیم، بیش از چهار سال می گذرد. در تمام این سال ها، این پارچه سبز خوش رنگ از مچم باز نشد. حالا دیگر انگار جزئی از وجودم باشد، اما به نظر می‌رسد هر جزئی را پایانی است، هر چند دردناک.
بهترین روز را انتخاب کرده‌ام، روزی که میرحسین از حصر به درآید، شاید حتی توفیق دیدار حاصل شد و این پارچه ارزشمند را تقدیم یار در حصرمان کردیم.
به امید آن روز

July 8, 2013

18تیر

بسیار روزی است 18 تیر
بسیار روزها
از همه آن روزها دلم می خواهد زاد روز تو را به یاد بیاورم.
تولدت مبارک

July 2, 2013

سبب

گذشت آن روز و تو باز نبودی
انگار کن که هیچ وقت نبودی.‌‏
نبودی؟