July 8, 2013

18تیر

بسیار روزی است 18 تیر
بسیار روزها
از همه آن روزها دلم می خواهد زاد روز تو را به یاد بیاورم.
تولدت مبارک

No comments: