July 8, 2010

زخم

فردا 18 تیر است.‏
فردا روزی است که 11 سال است تکرار می شود.‏