July 8, 2010

زخم

فردا 18 تیر است.‏
فردا روزی است که 11 سال است تکرار می شود.‏

3 comments:

mhm said...

و چه اندوهبار که این زخم ها هر سال بزرگتر و بزرگتر می شوند! راه فرارشان فقط شده خودکشی از این کشور و همین!

Albert Lázaro-Tinaut said...

I invite you to read a text of the Iranian writer and poet Mohsen Emadi in Spanish and Farsi in my blog IMPEDIMENTA (http://impedimentatransit.blogspot.com/).
Best regards from Barcelona, Spain

Albert
http://transeuntenorte.blogspot.com/
http://transeuntquealbiraelnord.blogspot.com/
http://impedimentatransit.blogspot.com/

وحید صادقی said...

پیکر تراش

به محض ورود سردبیر ، به تحریریه ؛ همگی ناخودآگاه خودشان را جمع و جور کردند . از همان در شیشه ای که با غیض ، بازش کرد و به طرف اتاق خودش از میان راهرویی که در انبوه میزها و پارتیشن های کوتاه شیشه ای به زور ایجاد شده بود ، شلنگ انداخت ؛ معلوم بود که اصلا سر کیف نیست !

“دعوتید به خوانش …”