December 25, 2007

تهران

به جواد می گم می شه یه زیر سیگاری بدی؟
دیگه نمی شه سیگار کشید! جواد می گه
شاید دفعه بعد که برم کافه و یه فرانسه بخوام، جواد بگه قهوه ممنوعه

1 comment:

ئه سرین said...

آره اون روزی به ما هم گفتن! بعد می گیم ااا قبلا که می شد! می گه نه از قبل نمی شد!
هی ما هم نشسته بودیم فکر می کردیم بابا مگه اینجا قبلا زیرسیگاری نمی ذاشتن؟
کلا بد دوره ای شده