June 12, 2008

سوال گیاه شناسی

آیا در این فصل پوست درختان کنده می شود؟ یک چیزی مثل پوست اندازی، اگه آره که خوب مشکلی نیست ولی اگر چنین چیزی طبیعی نیست درختان تهران را دریابیم. پوست همه درختان به طرز عجیب غریبی داره کنده می شه.

ظاهرا این مورد طبیعی است. ممنون از شما که هیچ جوابی بهم ندادین

No comments: