July 30, 2012

زمرد

اگر روزی نویسنده شوم، یکی از داستان هایم با این جمله شروع خواهد شد:
پرسیدید می شناختمش؟
بله، می شناختم! برای 24 ساعت دوستم بود، 8 ساعت از آن بر سر جنازه اش گذشت.

1 comment:

یک فنجان قهوه فرانسه+چند قاشق روزمرگی said...

و اینگونه شخصیتش تا آخر عمر همراهم بود،مثل همیشه زیبا بود