February 3, 2017

پانزدهم‌این ماه لعنتی

ظهر جمعه است و باز چون‌ هزاران سال پیش یخ زده‌ام.
تو هستی همین جا در کنارم ولی در مهی غلیظ.
تصویرمان مخدوش است از دلتنگی و آغوشت که مرا نمی‌پذیرد.

No comments: