February 26, 2019

ظریف

دریغا دریغا دریغ
جهت ثبت برای دل اندوهگین، برای ایران که ویران می‌خواهندش و آن را که بهترین است بر نمی‌تابند.

No comments: