August 13, 2009

نوستالژی

سکوت دریا را شنیده ای؟

2 comments:

نيما said...

عجيب دلم تنگ شده.

د ا said...

هوم ... ؛