October 21, 2009

دنیا را بگو

خواب هایم سبز شده
در این خردادی که هنوز تمام نشده
در این تابستانی که نیامد
و در این پاییزی که نیست
من خواب هایم سبز شده

1 comment:

هیوا said...

خم‌شده بر نرده‌ی مهتابی ِخویش
سبزروی و سبزموی،
و رویای تلخ‌اش دریاست