March 20, 2010

گذشت

شروع می کنیم با امید و صبر، باشد که چرخ گردون هم با ما یاری کند

No comments: