August 9, 2012

زمرد4

هیچ کدام از ما از خوردن آن قارچ های سفید و صدفی مسموم نشدیم.
ما به مسموم شدن نرسیدیم.
روحمان و زمرد در علم کوه جا ماند
...

No comments: