August 10, 2012

سبب

دی شب پر از کینه گذشت، پر از یادآوری، پر از خاطرات گذشته و آزارهای آینده
فکر می کردم تمام شده این حساسیت
خاطراتت را بردار و برو، در خواب هایم نیا، آزار بس نیست؟

No comments: