February 21, 2013

سبب

جایی گفته بودی زیاد مرام گذاشته ای و بس است دیگر
و من هنوز در عجبم این چه مرامی است که به واژه می آید
مرام آن چیزی است که بر زبان نیاید

کاش یاد می گرفتیم

1 comment:

نون said...

مرام آن چیزی است که به ادعا هم در نیاید. ینی نتوان گفت "من" مرام گذاشت"م" برایش...