March 17, 2013

من ویرجینیا ولف نیستم

حالا دیگر فهمیده ام.‏
امروز به طور اتفاقی فهمیدم، موهایم باز بلند است و این روش من است برای سوگواری های عمیق، سوگواری هایی که انگار جانم از تن می رود  و دیگر مرا یاری بازگرداندن جان نخواهد بود.‏
 من عکس همه زنانی که در اندوه شروع می کنند به کوتاه کردن موها، ناخن ها و ...‏ شروع می کنم به بلند کردن موها...‏
 شیوه سوگواری ام هم به آدمیان نرفته
خودم نمی دانستم اما گویا سوگوارم هنوز

No comments: