February 24, 2015

هیچ

گاهی هم نمی‌دانی از چه می‌خواهی بنویسی!
از بنگاه معاملات مسکن سر کوچه پایینی که در حقیقت بنگاه ته‌سیگار جوب رو به روست یا شهرداری که به اسم زیباسازی شهری همه جوب‌های شهر  را آسفالت می‌کند و پای درختان سیمان می‌ریزد یا از این تنهایی عظیمی که دلت از آن گرفته یا دوستانی که هستند و نیستند یا نیستند و هستند؟؟
هر چه هست حرف بسیار است و در کلام نگنجد.
شاید ما را همین چاله بس
شاید هیچ
شاید هیـــــــچ

No comments: