November 28, 2007

داستان های آزاده

هاله داشت در مورد انتخابات آزاد و فلسطین و این ها سخن رانی می کرد، و این که همین انتخابات نیمه آزاد قبلی فلسطین نشان داد که مردم انسان های آزاده و انقلابی و ... را انتخاب کردن. بعد یه هو فکر کرد که مگه ما چی مون کمه؟ و خوب هی یه جمله رو تکرار کرد که هر کجا انتخابات آزاد باشه همینه و آدم های آزاده و انقلابی و خوب انتخاب می شن.
یه چیزهایی هم در مورد فرانسه و اینا گفت که یعن قبل انتخابات آقای کاندیدا گفتن که ما ایران رو به رسمیت می شناسمی و اینا که چون از سواد ما خارج بود نفهمیدیم
!

No comments: