January 19, 2008

خودشرمندگی

این روزها فیلم می بینم و کتاب می خونم زیاد. اما توی جادو و کتاب خیلی وقته چیزی ننوشتم.
ولی یه چیزی کمه. یه چیزی که نمی دونم چیه
شاید دلم تابستون می خواد
شاید دلم کافه گردی می خواد

1 comment:

Anonymous said...

کافه بدون سیگار حکم چلوکباب رو داره بدون پیاز و دوغ . اگه رفتی خوش بگذره !