April 30, 2008

به روزرسانی امکانات بیدار خوابی

توانایی جدیدی به خواب هایم اضافه شده:
در خواب و بیداری هایم که این روزها زیاد شده و عملا نمی فهمم که خوابیده ام یا نه! خوابِ نوشته های ننوشتهء دوستانم را می بینم. خواب مطالبی که انگار در ذهنتان باشد و کلنجار بروید که بنویسیدش یا نه
پررنگ ترین ها مجرد و قلنبه و علیف و علیع هستند
گفتم که گفته باشم

1 comment:

نما said...

من این رو در باره ی ننوشته های خودم بیش تر از دیگران تجربه می کنم. شاید چون خودخواه تر ام، و بیش تر درگیر ذهنیات و نوشته های خودم ام!ء