September 22, 2006

مراحل جمع آوری زباله

در این شهر بزرگ زباله ها همه جا هستند و همه می دانیم و اما مراحل جمع آوری آن:
1- موش ها در زباله ها می چرخند و آن ها را آلوده تر می کنند
2- حالا نوبت گربه های کثیف شهر است
3- زباله جمع کن ها که بعضی از آن ها جدیدا زیر نظر شهرداری هم کار می کنند آشغال ها را زیر و رو کرده و چیزهای به دردبخور را جمع می کنند
4- ماموران شهرداری که زباله هایی را جمع می کنند که داخل کیسه باشند و کاری به زباله پراکنده در سطح شهر ندارند
و اما یک مشکل اساسی به نظر می رسد با این همه موش و گربه فقط آشغال جمع کن های رسمی و غیر رسمی در معرض بیماری ها و خظرات ناشی از آن باشند اما به نظر من تک تک افراد جامعه در معرض خطر هستند. کمی به پول هایی که دست به دست می چرخند فکر کنید.

No comments: