April 12, 2007

مرگ

وونه گات مرد و من این ور دنیا هنوز می شمارم شب ها را.
دلم سوخت خیلی

1 comment:

میترا said...

اونور م بودی می شمردی مگر تفاوتی هست؟