April 23, 2007

در به در

بقالی سر کوچه با تعجب نگاهی کرد و گفت نداریم!
تمام سوپر ها و مغازه های شهر را یکی یکی گشته بودم.

کسی نمی داند کجا می توان کمی خواب خرید؟

No comments: