January 27, 2013

سبب

آن روز که گفتی  خداحافظ
آبستن شدم
اینک 9 ماه گذشته 
و تو باز آمده ای برای خداحافظی؟
آمده ای نوزادت را ببینی؟
نوزادی در کار نیست
اگر هم باشد من قورتش داده ام
درست  است که آبستن بوده ام
اما یادت نرفته که من هرگز
نوزادی نخواهم داشت
...
خداحافظ

No comments: