January 7, 2013

خود دوس بداری

باید که خود را دوست بدارم
بلند پرواز بباشم و آرزو بدارم
امید بدارم
و 
شهرزاد را دوست بدارم
**
این قسمت پررنگ دوستی تو و من است
تو که نگاهت به زندگی را دوست می دارم
**
یادت باشد، هر جای دنیا که باشی، سرت را نشکنی

No comments: