January 27, 2013

سبب

غصه ام از این همه تلخی که در جام می ریزی
غصه ام از این همه شبیه تو که می شوم در بی انصافی
در رنج
در درد
بگذار و بگذر
بی صدا
بی کلام
بی هیچ

No comments: