May 20, 2008

پروژه7-ادامه

از دوستانی که پول به حساب واریز کردن ولی ایمیل نزدن خواهش می کنیم یه ایمیل بزنن
مبالغ:

پنجاه هزار تومان
پنج هزار تومان
سی هزار تومان

No comments: