May 28, 2008

می شنوی؟

با پدر دخترک حرف می زنم. حف هایش از جنس درد است. کاش کسی بود که صدایش را بشنود و بفهمد.
کیست آن کس که شنوا باشد؟

No comments: