January 26, 2007

رویا

نگران نباش
کسی چیزی نگفته است
فقط, این روزها هوا سنگین تر است
و پرده های حصیری پنجره ها آشفته تر
این روزها عجیب, بوی کسی می آید
و خواب ها به مهر آغشته
و
و
و
...

1 comment:

ala said...

(: