January 28, 2007

از خواب بیدار می شویم و به خواب می رویم

یاد سلاخ خانه که می افتم، انگار بدک نیست که
...
بی خیال
فکر کن تعطیلیم و با علی توی مترو دنبال ته سیگار می گردیم.
قهوه ها و چای های چند بار خشک شده را دوباره دم می کنیم و به قطاری فکر می کنیم که به موقع رسید
یا نرسید
چه فرق می کند؟

1 comment:

Anonymous said...

;