February 16, 2007

چک چک

فقط صدایش می آید
و مرا می برد به دور
خیالم با توست
و بارانی که می بارد

1 comment:

roozbeh said...

آشتی کردم پس از مدتها
با دانه های بلوریش
زندگی را با من آشتی می دهد؟