February 7, 2007

داغ

تو که نیستی این ها فقط بهانه ای است برای کشتن آن چه عمرش نام نهاده اند.
سال ها می گذرد و تو هم چنان نخواهی بود تا روزی من بیایم
کی خواهم آمد؟

1 comment:

Anonymous said...

ای کاش حرف میزدی...