February 9, 2007

با من حرف بزن

کابوس ها می آیند و میروند و تو نمی آیی
می دانم که کلید در این برزخ در دستان توست
فقط مرا از این برزخ نجات ده
کار دیگری ندارم
قسم می خورم

3 comments:

ananymouse said...

از آینه بپرس
نام نجات دهنده ات را
...
این دفتر خالی
تا چند
تا چند
ورق خواهد خورد؟

Anonymous said...

بگو به قرآن مجيد...

mina said...
This comment has been removed by the author.