February 11, 2007

سوز

شب
لحاف تیره اش را می کشد بر سرِ زمین
این لحاف اما هیچ گرمایی ندارد

2 comments:

یاسمن said...

بعضی شبا از بعضی پتوها خیلی گرم ترن، اما امان از بعضی شبای دیگه...ا

محمد said...

ولی برای قایم شدن خوب است.