October 4, 2006

رمضان

ظرف مخصوص شیر برای این که هر روز شیر تازه بخریم،. نان داغ و تازه. فطیر حاج محسن. خامه, فرنی، مربای گل، کتلت و کلی چیز دیگر
خرید شیر و نان همیشه با من است
سفره ای که نیم ساعت قبل از افطار چیده شده و روز اول ماه رمضان که همیشه مهمان داریم، خاله و شوهر مهربانش
افطاری های که فقط مخصوص بچه های فامیل است و تا آخر شب ادامه دارد با بازی و هزار چیز دیگر
حیاط که آب و جارو می شودو ...
سحر که بیدار می شویم و تو همیشه تا صبح دعا و قران می خوانی

حالا سال هاست که نه تو هستی نه خاله و نه میرزا.
سال هاست که از آن سفره ها خبری نیست و من که نه شیر می خرم و نه نان
روزه هم چیزی بود که با وجود تو برایم شیرین بود و دوست داشتنی

1 comment:

دوپا said...

عجب رسميه رسم زمونه
ميرن آدما، ازونا فقط خاطره هاشون بجا ميمونه