October 3, 2006

بیکار یا علاف

مدت هاست درست کتاب نخوانده ام. جسته گریخته کتاب هایی را ورق زده و همین طوری نیمه کاره ول کردم. دل خوش کرده ام به داستان کوتاه های نشریات و روزنامه ها و ... فیلم هم ندیده ام. کار خاصی هم که نمی کنم, پس این همه وقت کجا می میرد؟

2 comments:

mahsa said...

hich alaki alaki talaf mishe

دومان said...

وقت این ثانیه های بی قرار که برای من درپی یاد چشمانش میمیرد