October 19, 2006

ترتیب

و چه ابلهم من. بلاهتی خام و ناپخته
و چرا هیچ رابطه ای را نمی توانند درست بشناسند
و درگیر می کنند ابلهان را با خودشان و با خود

1 comment:

Anonymous said...

بلاهت خام و ناپخته ديگر چه صيغه ايست؟