October 12, 2006

گاهی آدمی روزهایی را پشت سر می گذارد خالی از هرگونه خیالی. چه بی رحم است زمان. همه چیز را با خود می برد.
دیگر دلم برای کسی تنگ نمی شود؟

1 comment:

رویای طلایی said...

تازه آدم بعضی روزهایی رو پشت سر می زاره که دلش برای خودش تنگ می شه، ولی گاهی هم دلش برای خودش سنگ هم می شه