December 1, 2006

برف آمد

خیلی ها آمده بودند برف بازی یا تماشای برف
من هم یکی از آن خیلی ها بودم.
خوش گذشت
اما
کسی هم به فکر نارنجی پوش ها یا کارتن خواب ها هست در این سرمای بی پدر؟

1 comment:

شلمان said...

Wikipedia و Amazon فیلت.ر شدند.
دیگر باید سکوت را شکست.