December 1, 2006

شب یلدا

گرم نمی شود این اتاق سرد
به گرمای شوفاژی پیر
اتاق کرسی مادر بزرگ می خواهد
با دانه های انار

No comments: