December 26, 2006

بم هم چنان بم است


برای تمامی کودکان، مادران و پدراندی روز که امروز هم چنان در حسرت روزی هستند که با خانواده شان به خواب رفتند و بدون آن ها از زیر آوار بیرون آمدند. در آروزی این که ای کاش این همه کابوسی بیش نبود.

1 comment:

میترا said...

هی ی ی ی
خاتون
ای ی ی ی