December 21, 2006

مرگ در نمی زند

بی تو همیشه شب یلدا است
شب و روز

No comments: