June 13, 2007

22

بیست و دو خرداد بود. 7تیر بود. پلیس بود با 7تیر. با باتوم. زن اما نبود. پلیس بود تا دیرِ عصر، شب. اما زن نبود.
تجمع نبود.
گقته بودند تجمع نخواهد بود.
اما ترس برادر مرگ است.
ترس ایستاده بود در میدان و از مرگ پاسداری می کرد.
22خرداد بود.

No comments: