June 6, 2007

گول می زنیم پس هستیم

چرا حساب بلد نیستن؟
می گن از وقتی بنزین کارتی شده مصرف سوخت انقدر کم شده! ولی به این توجه نمی کنن که مدارس تعطیل شده و کلی سرویس روزانه انجام نمی شه!!
یا شاید هم از زرنگی شونه؟
مثلا انتخابات مجلس رو 24 اسفند می ذارن که به تعطیلات بخوره و کسی پی گندکاری هاشون رو نگیره. کارت سوخت رو هم یه وقتی دادن که به تعطیلی مدارس بخوره و اینو نمی گن که یک شب قبل از گرونی بنزین 3 -4 برابر شب های معمولی ملت بنزین زدن
شهرفرنگه
...

No comments: