June 19, 2007

صدا

صدایی می آید که مربوط به دورهاست. هم از دور است هم از دورترین.
دنیای عجیبی نیست؟

No comments: