June 18, 2007

وقتي كه مي لزرد

همه نگران مي شوند. مهربان مي شوند. به ياد مرگ مي افتند و بعد باز فراموش مي كنند. همه چيز را
زلزله مي آيد و مي رود و ما نمي مانيم . مي مانيم
و يادمان مي رود كه مرگ همين نزديكي است.

1 comment:

نیکو said...

می لرزیم و انگار اصلا نمی لرزیم .