May 27, 2007

پروژه3

از دوستان عزیزی که قراره کمک کنن و ایمیل زدن ممنونیم. تا این جا با قول هایی که داده شده، پول جمع شده تلقی می شه. فقط لطفا دیگه تا فردا بهم برسونین تا بتونیم زودتر به این خونواده کمک کنیم

4 comments:

Anonymous said...

I want to know the plural pronoun is returned to whom exactly?

roozbeh said...

خوشحالم کلی

Sima said...

ابن فردا يعني كي؟

Sima said...

من رو هم با 150000 تومان به حساب بياريد. سعي مي كم زودي برسونم. ميشه به "مريم اينا" بدم؟